Філософія Стародавнього Світу»

Форма заняття: семінарське.

Мета заняття: порівнюючи і виокремлюючи аспекти, за якими розрізняються східний і західний тип культури, довести, що філософія Стародавнього Світу демонструє органічну цілісність людини і природи, розробляє оригінальні концепції світобудови.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Проблема «Схід - Захід» в сучасній філософії:
  • – ставлення до природи східним і західним типом культури;
  • – відношення до суспільства та людини;
  • – відношення до людини;
  • – особливість східного і західного типу філософування.
 • 2. Філософська думка Стародавньої Індії:

особливість культури Стародавньої Індії;

літературно-джерельна база індійської культури - Веди, Упанішади;

ортодоксальні і неортодоксальні філософські системи;

філософські проблеми в системах санкх'я, веданта, міманса, ньяя, йога і вайшешика;

чотири «благородні істини» буддизму - зміст буддизму;

трактування буття і проблема людини у буддизмі.

 • 3. Філософія Стародавнього Китаю:
  • - особливості китайської філософії;
  • - трактування першооснови світу у Стародавній філософії Китаю.
  • - проблема людини і суспільства у конфуціанстві; принципи конфуціанства;
  • - поняття «дао» і життя людини в даосизмі.
 • 4. Філософія Античності:
  • - поняття античної філософії, передумови та духовні джерела античної філософії;
  • - основні етапи та проблематика античної філософії.
  • - особливості раннього періоду давньогрецької філософії;
  • - натурфілософські ідеї представників Мілетської школи (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр);
  • - вчення Геракліта про першооснову буття, логос і діалектику;
  • - ідеалістичне трактування першооснови світу Піфагором;
  • - трактування буття і мислення в філософії Парменіда, Анаксагора, Ксенофана;
  • - апорії Зенона;
  • - атомістичне трактування буття і теорія пізнання за Демокрітом;
  • - особливості класичного періоду античної філософії і суть вчення школи софістів;
  • - філософія Сократа: метод діалогу та «етичний раціоналізм»;
  • - проблема буття («теорія ідей»), пізнання, людини і держави в філософії Платона;
  • - проблема буття (форма і матерія), логіки (категорії), людини і суспільства в Арістотеля;

проблематика та особливість елліністичного періоду античної філософії;

атомістично-етичні погляди філософії Епікура;

основи світобудови, гносеології та етики у стоїцизмі;

скептицизм і його світоглядні питання;

неоплатонізм і вчення про Єдине; процес розвитку, творення та його ступені;

антропологічна проблема, мета людського життя; шлях єднання людини з Єдиним.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >