Пояснювальна записка

Програма та методичні розробки з філософії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 7.110105, «Стоматологія» 7.110106 відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими Наказом МОН України №749 та №750 від 19.10.2009 р.; № 929 від 07.12.2009 р., навчальним експериментальним планом, розробленим на принципах Європейсько-кредитної системи (ECTS), затвердженим Наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52.

Термін навчання за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» здійснюється протягом 6 років, а «Стоматологія» - протягом 5 років. Згідно з навчальним планом вивчення філософії здійснюється на ІІ році навчання (у ІІІ та ІV семестрі).

Головною метою викладання курсу філософії є систематичне та практично зорієнтоване вивчення людини і суспільства, формування філософського світогляду майбутнього лікаря, виховання його як соціально-активного громадянина демократичного суспільства.

Завдання: підготувати медичного спеціаліста, здатного аналізувати філософсько-значущі проблеми та процеси, навчити розуміти сутність та філософське значення своєї майбутньої професії, допомогти йому адекватно реагувати на навколишнє середовище.

Філософія як навчальна дисципліна:

 • а) базується на вивченні студентами фундаментальних дисциплін І курсу і предметно інтегрується з ними;
 • б) закладає основи філософського розуміння відношення людини та світу і формує світогляд майбутнього лікаря, виробляє ціннісний підхід до людини та її здоров'я;
 • в) формує філософське мислення та професійні навички застосування філософсько-наукової методології у професійній лікарській діяльності.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • - Діяти відповідно до принципів моралі та враховувати національні та релігійні особливості хворих при виконанні професійних обов'язків лікаря.
 • - Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії.
 • - Враховувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини.
 • - Використовувати у професійній та науковій діяльності категорії та закони діалектики.
 • - Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу.
 • - Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання природи і суспільства та їх взаємодії.
 • - Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря.
 • - Демонструвати володіння загальнонауковими та конкретно-науковими методами пізнання та практичної діяльності.
 • - Застосовувати філософські знання для розуміння культурних традицій та їх вплив на розвиток медицини.

Професійна спрямованість предмету полягає у формуванні в студента:

 • - стійкої системи гуманістичних моральних цінностей;
 • - совісті, як виразу моральної самосвідомості особи;
 • - адекватної самооцінки та суспільної свідомості;
 • - гармонійної суспільної поведінки;
 • - вмінь аналізувати суспільні явища і формувати власну думку;
 • - почуття гідності і національного самоусвідомлення;
 • - вмінь прилучати себе до розв'язання філософських проблем сучасності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Дисципліна структурована на 3 модулі, що містять 7 змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS - залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними предмету.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) семінарські заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).

3апропонована тематика для вивчення спрямована на знайомство і усвідомлення студентами загальнолюдських проблем. У всіх темах головна увага приділяється розкриттю сутності, своєрідності філософської науки, створюються необхідні методологічні передумови для сприйняття всієї проблематики курсу, для одержання навичок осмислення емпіричного матеріалу та практичної участі студентів у філософському формуванні світогляду кожного.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >