Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономика arrow Активізація інноваційної діяльності сільськогосподарського машинобудування на основі залучення інвестицій

Активізація інноваційної діяльності сільськогосподарського машинобудування на основі залучення інвестицій


Активізація інноваційної діяльності сільськогосподарського машинобудування на основі залучення інвестицій

При зростанні міжнародної конкуренції на ринку сільськогосподарських машин та обладнання необхідна активізація інноваційно-інвестиційної діяльності галузі. Однією із основних проблем сільськогосподарського машинобудування є брак коштів на технічне оновлення матеріально-технічної бази виробництв та підвищення їх технологічного рівня. Аналіз та вивчення процесу інвестування як єдиної економічної системи функціонування машинобудування для АПК надає можливість створити організаційно-економічні механізми, залучити інвестиції на їх розвиток та випуск конкурентоспроможної продукції.

В умовах посилення міжнародної конкуренції та необхідності виконання Україною зобов'язань перед СОТ, а також поглиблення міжнародної кризи розвиток сільськогосподарського машинобудування можливий на основі активізації інноваційної діяльності із залученням інвестицій. Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері інвестиційної діяльності, спрямованої на інноваційний розвиток сільськогосподарського машинобудування, дає змогу визначити організаційно-економічні заходи для активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Сільському господарству необхідна не просто нова техніка, а нові технологічні процеси та система машин, які можуть значно підвищити продуктивність праці і ефективність агропромислового виробництва. Водночас більшість підприємств сільськогосподарського машинобудування випускають застарілі зразки техніки, які не відповідають сучасним агротехнічним вимогам [1, с.24].

Такий стан вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки зумовлений наступними чинниками:

 • - вузька спеціалізація існуючих виробництв, зорієнтованих на випуск одного-двох видів техніки;
 • - відсутність конкурентного середовища серед виробників сільськогосподарської техніки;
 • - недостатність обігових коштів на розробку нової техніки та модернізацію існуючих видів машин;
 • - недосконалість системи кредитування підприємств та постачання техніки за лізинговими схемами;
 • - низька платоспроможність сільськогосподарських товаровиробників;
 • - низька якість та надійність, висока енерго- та матеріаломісткість вітчизняної техніки;
 • - високі ціни на сільськогосподарську техніку із-за високої собівартості, зумовленої скороченням виробництва та значними енерговитратами.

Для залучення інвестицій у сферу сільськогосподарського машинобудування на інноваційній основі необхідно враховувати економічні, юридично-правові, технічні, інформаційні та соціальні фактори, тобто це комплексний процес, який ґрунтується на багатофакторному аналізі, а інноваційні процеси є результатом складних взаємодій у ринковому середовищі (рис. 1).

сільськогосподарський машинобудування інвестиція вітчизняний

Юридично-правові фактори охоплюють законодавчо-правову базу ринкового механізму господарювання, організаційно-правові форми діяльності в сільському господарстві на основі приватної власності на землю і майно. Необхідною умовою створення конкурентного середовища на ринку сільськогосподарської техніки є правове регулювання кредитних відносин та лізингових схем постачання.

Технічні фактори зумовлені технічною політикою держави. Характерним є те, що на діючих підприємствах розміщені виробництва застарілих машин. Доцільно було б прийняти «Програму технічного оновлення сільського господарства» на основі прогнозування його розвитку та врахування насичення ринку імпортною сільськогосподарською технікою. Такі заходи сприяли б розвитку сільськогосподарського машинобудування на тривалий період на основі запровадження сучасних агроекологічних технологій, виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції.

Ефективність аграрного виробництва забезпечується високим рівнем механізації та автоматизації технологічних процесів і цей чинник буде визначальним у майбутньому. Поступово впроваджуються нові агротехнології виробництва екологічно чистої продукції, які ґрунтуються на дотриманні умов збалансованого природокористування. Через відсутність координації розвитку галузі, здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт кожне підприємство створює нову техніку на свій розсуд, без врахування вимог міжнародних стандартів та всесторонньо виваженого обґрунтування. Наприклад, із 5 заводів України, які розпочали випуск зернових комбайнів, тільки комбайн «Дніпро» (ЗАТ «Південний машинобудівний завод») відповідає міжнародним стандартам. Актуальними залишаються питання координації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в сільськогосподарському машинобудуванні, що опираються на досягнення в інших галузях економіки.

Інформаційні фактори безпосередньо впливають на стратегію інвестування підприємств. На жаль, науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи не завжди координуються галузевими науково-дослідними інститутами і не опираються на новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки, що призводить до необґрунтованих витрат на розробку та освоєння нової техніки, яка не відповідає вимогам споживачів. Доцільно було б поновити випуск інформаційних бюлетенів, експрес-інформацій, каталогів з інформацією про сучасні розробки в Україні та за кордоном.

Соціальні фактори є необхідною умовою успішного проведення аграрної реформи та інновацій у сільськогосподарському машинобудуванні. Формування нових поглядів щодо запровадження агроекологічних технологій забезпечить мотиваційні передумови для досягнення високої продуктивності, а також буде мати вагомий соціальний ефект, бо сприятиме зростанню привабливості та престижу праці у сільському господарстві.

Аналізуючи особливості інвестування інноваційних процесів у сфері сільськогосподарського машинобудування, встановлено, що на здійснення інвестиційно-інноваційної підтримки підприємств впливають такі чинники:

 • - економічний стан галузі;
 • - рівень ризику від інвестування інновацій;
 • - рівень впливу інновацій на перспективи розвитку галузі;
 • - визначення розміру інвестицій для впровадження інновацій;
 • - визначення виду та розміру економічного ефекту.

Для пожвавлення інноваційної діяльності галузі необхідно провести наступні заходи [2]:

 • - створити територіально-інноваційні структури із залученням науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів та підприємств машинобудування;
 • - надати довгострокові пільгові кредити підприємствам сільськогосподарського машинобудування для розвитку пріоритетних видів їх діяльності у інноваційному спрямуванні.

На сьогоднішній день сільськогосподарське машинобудування має слабкі позиції на ринку інновацій. На інноваційну діяльність галузі вплинула економічна криза, яка призвела до витіснення виробників із даного сегменту ринку, втрати конкурентоспроможності продукції, зменшення кількості інноваційно-активних машинобудівних підприємств.

Інвестиційно-інноваційні процеси у сільськогосподарському машинобудуванні здійснюються повільними темпами. Інвестиційні вкладення у галузь незначні та не відповідають сьогоднішнім потребам. Такий економічний стан не дає можливості випускати конкурентоспроможну продукцію.

Держава повинна приділяти значну увагу поліпшенню ресурсного потенціалу галузі, на вигідних умовах співпрацювати із зарубіжними підприємствами, сприяти розширенню асортименту продукції із нахилом на її якісну складову. Реалізація запропонованих заходів щодо посилення інноваційної діяльності в Україні дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності підприємств галузі, стабілізувати процес оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні та залучені інвестиції, стати конкурентоспроможними на внутрішньому і зовнішньому ринках продукції.

Література

 • 1. Федорак В.І. Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій у підприємства сільськогосподарського машинобудування / В.І.Федорак, Н.В.Павлюк // Економіка АПК. - 2010. №4. - С. 22-25.
 • 2. Савченко В.Ф. Інноваційний розвиток сільськогосподарського машинобудування в Україні / В.Ф.Савченко, О.М.Козлянченко // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. № 1 (5). - С. 108-117.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее