Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Туризм arrow Аналіз техніки основних положень боксу

Розділ 1. Теоретико-методичні основи оволодіння спортивною технікою

Методика технічної підготовки боксера: поняття, завдання, зміст

Техніка виконання спортивних рухів розлядається як стандартна, так і індивідуальна (А. Тер-Ованесян, 1992; В. Келлер, В. Платонов, 1993) [8, 13, 14].

В науковій, навчально-методичній літературі автори по різному дають назву стандартному та індивідуальному виконанню техніки рухів, хоча приділяють їм однакове значення. Так С. Парамонов визначає класичну та індивідуальну техніку, Л. Матвєєв ? "модель техніки" та "індивідуальна техніка". У боксі загально прийнято визначення типової та індивідуальної техніки (І. Дегтярьов, М. Романенко).

В. Келлер [8] індивідуальні дії спортсменів визначає як "улюблені". А. Кисельов, А.Родіонов індивідуальні, добре "напрацьовані" дії боксерів називають "коронними" діями.

Стандартизація техніки ? забезпечення вимог до сучасної, найбільш раціональної, ефективної техніки. Стандартизація здійснюється визначенням припустимих відхилень. Стандартна техніка це найбільш ефективна техніка, яка формувалася у боксі внаслідок пошуку, відбору, та закріплення у практиці найбільш сучасних рухів [8, с. 11].

Індивідуалізація техніки ? приведення техніки у відповідність індивідуальним особливостям спортсмена, котре забезпечує високу ефективність зусиль. Вона досягається відображенням у техніці позитивних особливостей спортсмена. Техніка кожного спортсмена обумовлена його індивідуальними особливостями фізичного розвитку [8, с. 12].

Аналіз літературних джерел свідчить про недостатню вивченість проблеми індивідуалізації процесу вдосконалення спортивної техніки (В. Запорожанов, В. Платонов, В. Келлер) [17, с. 21].

В спеціальній навчально-методичній літературі з боксу загально прийнято визначати поняття стандартної техніки терміном "типова техніка" (І. Дегтярьов, М. Романенко). При оволодінні широким арсеналом техніки боксу, боксер прагне вдосконалювати свої улюблені навички у захистах, ударах, які з найбільшим успіхом використовуються в змаганнях (А. Кисельов, А. Родіонов).

Спостерігаючи на змаганнях за діями боксерів високого класу можна помітити, що вони по-різному виконують одні і ті ж дії. Техніка дій змінюється під впливом індивідуальних фізичних, психічних особливостей, звичної спрямованості бойових рухів боксера. Під індивідуальним виразом техніки не слід розуміти невірні навички, які установлюються в результаті недоліків навчання.

Таким чином, кожний боксер повинен прагнути виробити свою індивідуальну техніку на основі раціональних рухів типової техніки.

Етапи та стадії оволодіння спортивною технікою, як єдине ціле. Процес навчання спортивним рухам, становлення майстерності спортсмена доцільно поділяти на етапи та стадії. Більшість дослідників визначають три етапи навчання у спорті: ознайомлення зі спортивною вправою, поглиблене вивчення та удосконалення (В. Келлер, В. Платонов) [8, с. 14].

Три етапи відповідають п'яти стадіям (В. Платонов) [14, с. 36]:

 • - стадія створення першого уявлення про рухову дію та формування установки на його вивчення;
 • - стадія формування вміння ? визначається генералізація рухових реакцій, не завжди раціональна внутрішньо-м'язова координація, пов'язана з іррадіацією процесів збудження в корі півкуль мозку;
 • - стадія формування досконалого виконання рухової дії ? уточнюється раціональна кінематика та динамічна структура рухів;
 • - стадія стабілізації навику ? розвиваються автоматизація та спеціалізовані відчуття;
 • - стадія досягнення варіативного навику ? розвиваються спеціальні сприйняття (відчуття часу, темпу, зусиль, простору).

Однією з найважливіших методичних умов удосконалення технічної підготовленості є взаємозв'язок між структурою рухів та рівнем розвитку фізичних якостей. Новий рівень фізичної підготовленості потребує переходу на новий рівень фізичної підготовки потребує переходу на новий рівень технічної майстерності та навпаки.

Методика вдосконалення техніки бойових дій боксера. Техніка боксу характеризується широкою варіативністю виконання прийомів. Від кожного з 12 типових ударів існує 6 типових захистів, а від прямих ударів можливе застосування до 28 варіантів захистів [8, с. 13].

В боксі існують три принципово різні методи спортивного вдосконалення:

 • а) метод обмеження ? боксери вдосконалюють з метою створення автоматизованих рухів обмежену кількість прийомів;
 • б) метод різноманітності ? вдосконалення техніки широкого кола прийомів;
 • в) комбінований метод ? раціональне об'єднання перших двох методів, які доповнюють один одного [8, с. 13].

В початковій підготовці боксер навчається раціональним основам загальноприйнятої, типової техніки. Подальше навчання та тренування боксера-розрядника, який опанував основну структуру рухів, індивідуалізується в залежності від його особистих характеристик. Першою стороною індивідуалізації боксера виявляється відбір найбільш зручних технічних засобів. Продовжуючи оволодівати широким арсеналом техніки боксу, боксер прагне вдосконалювати свої улюблені навички в захистах, ударах, які з найбільшим успіхом використовуються в змаганнях (А. Кисельов, А. Родіонов).

Друга сторона індивідуалізації техніки боксера полягає в тому, що бойові рухи типової техніки у боксера дещо змінюються. Спостерігаючи на змаганнях за діями боксерів високого класу, можна помітити, що вони по різному виконують одні і ті ж дії. Тобто, індивідуалізують свої дії. Такі зміни техніки виконання дій помітні й у боксерів, які навчались у одного тренера з використанням однакової методики, вивчали одинакові за формою елементи типової техніки. Техніка змінюється під впливом його індивідуальних фізичних, психічних особливостей, звичної спрямованості бойових дій боксера.

Під індивідуальним виразом техніки не слід розуміти неправильні навички, які установлюються в результаті недоліків навчання (І. Дегтярьов, М. Перельман) [16, с. 44].

Таким чином, кожний боксер повинен прагнути виробити свою індивідуальну техніку та індивідуальну манеру ведення бою на основі раціональних рухів типової техніки.

Високий результат у ряді видів спорту досягається шляхом реалізації рухів, оптимальним поєднанням варіативності та стабільності їх внутрішньої структури, надійністю механізмів компенсації і участі різних рівнів у побудові руху, потужністю системи резервів як системи регулювання, так і системи виконання. Вважається, що при оволодінні технікою рухів відмінності між спортсменами різної кваліфікації мають місце не стільки в кінематичній структурі рухів, як в силі, швидкості та інших рухових якостях, які забезпечують виконання дії.

На всіх етапах спортивного удосконалення технічна майстерність боксера залежить від рівня розвитку спеціальних фізичних якостей та специфічних відчуттів. Ряд дослідників розглядають її як оволодіння раціональною системою рухів з подальшим ефективним застосуванням.

Основним чинником технічної майстерності спортсменів вищої кваліфікації є оптимальна структура рухових дій, а техніка спортивних вправ відображає діалектичний зв'язок форми і змісту рухів. Технічна майстерність характеризується погодженістю рухів у часі при виконанні завдань, яка покращує структуру ударних дій, сприяє стабілізації навиків, що, в свою чергу, підвищує ефективність рухів у спортивному двобої боксерів.

Техніка рухів забезпечує ефективність, економічність та сталість рухових дій спортсменів, що оцінюється в екстремальних умовах. Техніка рухів є елементом спортивної майстерності, що постійно вдосконалюється. Таке вдосконалення може бути ефективним, якщо передбачає формування доцільної системи рухів.

Технічна підготовка боксера ? це процес навчання техніці рухів, які необхідні для досягнення високого спортивного результату [8, с. 17].

Технічна підготовленість ? це ступінь оволодіння спортсменом системою рухів, прийомів і дій, характерних для результативної змагальної діяльності. Технічна підготовленість пов'язана з фізичними, психічними, тактичними можливостями боксера, а також з конкретними умовами змагальної діяльності та зовнішнього середовища (покриття рингу, підлоги спортивного залу та інше). Чим більшою кількістю прийомів і дій володіє спортсмен, тим більшою мірою він готовий до вирішення складних тактичних завдань, що виникають в процесі змагальної боротьби [8. с. 17].

Зміна правил змагань, удосконалення спортивного інвентарю, розвиток тактики боксу значно міняють зміст технічної підготовленості боксерів. Оволодіння прийомами і діями техніки характеризується трьома рівнями: наявністю рухових уявлень про прийоми, дії та спроби їх виконання; поява і розвиток безпосереднього рухового вміння; закріплення рухового навику.

Здатність до утворення чітких уявлень про рухи обумовлює ефективність реалізації засвоєних вмінь та навиків.

Результативність технічної підготовленості боксера залежить від ефективності її засвоєння, стабільності, варіативності, економності, мінімальної тактичної інформативності для суперника.

Ефективність технічної підготовленості визначається її відповідністю вирішуваним завданням, рівням фізичної, тактичної і психічної підготовленості. Слід врахувати, що сучасна змагальна діяльність характеризується великою кількістю збиваючи факторів. Мається на увазі активна протидія суперників, прогресуюча втома, незвичні місця змагань, особливості суддівства, недоброзичлива поведінка вболівальників, інше.

Здатність спортсмена виконувати ефективні прийоми та дії в складних умовах є основним показником стабільності його технічної підготовленості. Варіативність технічної підготовленості означає вміння оперативно корегувати рухові дії залежно від умов боротьби. Досвід показує, що прагнення боксерів зберігати сталими кінематичні та динамічні характеристики прийомів у будь-яких умовах змагальної боротьби до успіху не приводить [21, с. 58].

Кращими є ті прийоми та дії, які супроводжуються мінімальними енерговитратами, найменшою напруженістю психічних можливостей боксера. Застосування таких варіантів прийомів та дій дає змогу істотно інтенсифікувати тренувальну та змагальну діяльність.

Розглядають загальну і спеціальну технічну підготовку. Загальна технічна підготовка спрямована на оволодіння різноманітними руховими вміннями та навичками, взятих у допоміжних видах спорту (спортивні ігри, легка атлетка, боротьба та інші); спеціальна технічна підготовка - на досягнення технічної майстерності у боксі. Необхідно знати, що під "спортивною технікою" розуміють певний спосіб виконання рухових дій, які характеризуються різною ефективністю використання боксером своїх рухових можливостей для досягнення спортивного результату [21, с. 59].

Удосконалення спортивної техніки здійснюється на протязі всієї багаторічної підготовки спортсменів, яка спрямована на підвищення технічної майстерності. Можна виділити такі 3 етапи вдосконалення технічної майстерності:

 • 1) пошуковий;
 • 2) стабілізації;
 • 3) адаптивного вдосконалення [19, с. 15].

Технічна підготовка на першому етапі спрямована на формування нової техніки змагальних дій (або її поновлених варіантів), вивчення окремих рухів, які включаються у склад змагальних дій. На 2-му етапі технічна підготовка спрямована на поглиблення вивчення та закріплення цілісних навиків змагальних дій. На 3-му етапі технічна підготовка спрямована на вдосконалення створених навиків, збільшення діапазону їх варіативного виконання, стабільності, надійності застосування до умов головних змагань.

Головними завданнями кожного етапу технічної підготовки при вдосконаленні технічної майстерності є:

 • - досягнення високої стабільності і раціональної варіативності рухових навиків, які складають основу прийомів техніки, підвищення їх ефективності у змагальних умовах;
 • - часткова перебудова рухових навичок, вдосконалення кінематики або динаміки окремих деталей навику з точки зору досягнення сучасної науки і вимог спортивної практики [19, с. 17].

Для вирішення першого завдання, як правило, використовуються:

 • - метод ускладнення спеціальної діяльності боксерів;
 • - метод застосування вправ при різних станах організму;

Для вирішення другого завдання використовуються:

 • - метод полегшення умов виконання спеціальних дій боксера;
 • - метод споріднених вправ [19, с. 17].

Метод ускладнення зовнішніх умов при виконанні прийомів техніки реалізується такими методичними прийомами:

 • 1. Методичний прийом опору умовного суперника. Елементи боротьби з умовним супротивником допомагають спортсмену вдосконалювати ритм та структуру виконання технічного прийому, швидше досягнути стабільності і результативності. Він забезпечує також високу щільність навантаження у занятті, є дієздатним психологічним фактором для виховання впевненості у свої сили, для виховання сміливості та рішучості.
 • 2. Методичний прийом незручних вихідних положень і підготовчих рухів.
 • 3. Методичний прийом максимальної швидкості і точності виконання дій. Наприклад, боксеру задається високий темп ударів у певний термін часу ? 1 раунд.
 • 4. Методичний прийом обмеження простору для виконання дій дозволяє ускладнювати умови орієнтиру при вдосконаленні навичок. Наприклад, користуватись зменшеним рингом.
 • 5. Методичний прийом виконання дій у незвичних умовах передбачає зміни умов тренування. Наприклад, пересування ногами на м'якому рингу (мати, пісок, вода), виконання ударів з боксерськими снарядами утримуючи у руках обтяження та інше (імітування ударів у воді, пересування на піску) [19, с. 18-19].

Метод виконання вправ у стані втоми організму спортсмена:

 • 1. Виконання вправ у кінці основної частини заняття.
 • 2. Виконання вправ з техніки боксу після бігових вправ, плавання, спортивних ігор та інше.

Метод полегшених умов виконання технічних дій: виконання ударів з гумовими жгутами, виконання ударів по мішку пересуваючись під ухил (зверху вниз) та інше.

Метод спорідненої вправи: одночасно відбувається вдосконалення техніки і фізичних якостей за рахунок застосування різноманітних обтяжень (пояси, обтяження на ноги і руки та інше).

Вивчення цієї теми починається з ознайомлення спортсменів з основами теорії спортивної техніки, з структурою процесу навчання рухам, із засобами, методами технічної підготовки. Необхідно загострити увагу на взаємозв'язку технічної підготовки з фізичною, тактичною, психічною.

Доцільно на заняттях використовувати і аналізувати матеріали і фото-, кінозйомки, відеозаписів [19, с. 20].

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее