Охорона праці

Закон України "Про охорону праці" - Закон України, що визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Прийнятий 14 жовтня 1992 р.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [4].

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони праці створюються власником підприємства. Служба охорони праці займається вирішуванням наступних завдань:

  • • забезпечення безпеки виробничої праці, устаткування, будівельних споруд;
  • • забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;
  • • професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;
  • • вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих.

Навчання і перевірка знань по охороні праці робітників проводяться відповідно до «Типового положення про навчання з питань охорони праці» від 04.12.1999 р [4].

На Волинському облводресурсів на підставі цього положення діє ціла система інструктажів. Регулярно проводяться всі необхідні інструктажі працівників: вступний (при прийомі на роботу, відповідальний - інженер по охороні праці), первинний інструктаж на робочому місці (відповідальний начальник цехів), повторний і т. д.

Пряма відповідальність за безпеку праці Волинського обласного управління водних ресурсів і керівництво роботою по техніці безпеки покладена на начальника Волинського облводресурсів [1].

На підставі вищезазначеного положення на Волинському облводресурсів організоване навчання і перевірка знань по охороні праці керівників і фахівців, пов'язаних з організацією, керівництвом і проведенням роботи безпосередньо на робочих місцях і виробничих ділянках із здійсненням нагляду і технічного контролю за проведенням робіт [4].

Перевірка знань з охорони праці керівників, що поступили на роботу, і фахівців проводиться не пізніше за один місяць після призначення на посаду, для працюючих - періодично, не рідше ніж один раз в три роки.

Керівники, що поступили на роботу, і фахівці проводять ввідний інструктаж, який проводить інженер по охороні праці. Позачергова перевірка знань на підприємстві проводиться незалежно від терміну проведення попередньою:

  • - при введенні в дію нових або перероблених законодавчих і інших нормативних, правових актів по охороні праці;
  • - при зміні технологічних процесів і устаткування, що вимагає додаткових знань по охороні праці обслуговуючого персоналу; після аварій і нещасних випадків і т. д [1].

За наслідками виявлених недоліків і порушень по охороні праці начальником Волинського облводресурсів видаються накази по їх усуненню і накладаються стягнення на керівних осіб, які за це несуть відповідальність.

На Волинському обласному управлінні водних ресурсів особливих випадків виробничого травматизму і професійних захворювань не спостерігалось. Це пов'язано насамперед з дотриманням вимог охорони праці [4].

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >