Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экология arrow Аналіз стану річки Сіверський Донець за біогенними показниками

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Загальні положення

Конституцією України згідно статті 43, закріплюється право громадян на працю, одночасно встановлює, що дане право повинне здійснюватися в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни, гарантуються права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні І здорові умови праці, створювані власником.

14 жовтня 1992 р. в Україні був ухвалений Закон «Про охорону праці», що визначив основні положення по реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності. Закон регулює, за участю відповідних державних органів, відношення між власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом і працівником по питаннях безпеки, гігієна праці і виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні [6].

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, направлених на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Законодавство про охорону праці складається із Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України і інших нормативних актів. В разі, якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені вищі вимоги до охорони праці, ніж ті, які передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору або угоди (ст. 3 Закону «Про охорону праці»).

Державна політика в області охорони праці базується на принципах (ст. 4 Закону):

  • - пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства, установи, організації;
  • -повній відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
  • - комплексного вирішення завдань охорони праці на основі національних програм по цих питаннях і з врахуванням інших напрямів

економічної і соціальної політики, досягнень в області науки і техніки і охорони довкілля;

соціального захисту працівників, повного відшкодування збитку особам, постраждалим від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

встановлення єдиних нормативів по охороні праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних і нешкідливих умов праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;

  • -здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників по питаннях охорони праці;
  • -забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій і об'єднань громадян, вирішальних різні проблеми охорони здоров'я, гігієни і безпеки праці, а також співпраці і проведення консультацій між власником і працівниками (їх представниками), між всіма соціальними групами при ухваленні рішень по охороні праці на місцевому і державному рівнях;
  • -міжнародної співпраці в області охорони праці, використання світового досвіду організації роботи по поліпшенню умов і підвищенню безпеки праці.
  • -іноземні громадяни і особи без громадянства, що працюють на підприємствах, розташованих на території України, мають такі ж права на охорону праці, як і громадяни України (ст. 5 Закону України) [6].

Всі види інструктажів слід вважати елементами навчання. При інструктажі особливу увагу треба приділяти робітникам із стажем до 1 року, а також дослідним робітником з великим стажем. Ці категорії робітників найбільш схильні до травматизму. У першому випадку - із-за недосвідченості, в другому - із-за надмірної самовпевненості. Розбір нещасних випадків, опрацювання наказів є також своєрідна форма навчання По характеру і часу проведення інструктажі підрозділяють на:

ввідний;

первинний на робочому місці;

повторний;

позаплановий;

цільовий.

Організація охорони праці в Луганській екологічній інспекції в Луганській області здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону праці". Керівництво і відповідальність за організацію роботи по охороні праці в Екологічній інспекції в Луганській області відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" покладається на виконавчого директора. В обов'язки керівника входить створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. За недотримання або порушення відповідних вимог керівник несе безпосередню відповідальність [35].

Екологічна інспекція в Харківській області - організація, яке володіє достатньо великим об'ємом інформації, яку ручним способом обробляти дуже складно, тому практично всі робочі місця комп'ютеризовані. У відділі бухгалтерії кожний працівник має на своєму робочому місці комп'ютер. При експлуатації ЕОМ підприємство керується затвердженими ДНАОП 0.00-11.31-94 «Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ», згідно яким на підприємстві існує:

* оснащення системою автоматичної пожежної сигналізації відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об'єктів, що підлягають устаткуванню автоматичними установками пожежогасінні і пожежної сигналізації, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.97 №779 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.97 під № 567/2371 і СНиП 2.04.09.84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

відповідність умов праці осіб, що працюють з ЕОМ II класу згідно

Гігієнічної класифікації праці по показниках шкідливості і небезпеки чинників виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу № 4137-86 затвердженою МЗСССР 12.08.86;

природне і штучне освітлення відповідно до ДБН В.2.5- 28-2006

«Естественное й искусственное освещение» згідно якому освітлення виконано у вигляді переривистих ліній світильників, які розташовуються в стороні від робочих місць (переважно зліва) паралельно лінії зору працівників, при цьому рівень освітлення на робочому столі знаходиться в межах 300-500 лк;

устаткування системами опалювання, приточування-витяжною

вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция й кондиционирование», яке необхідне для підтримки оптимального рівня температури повітря, сприяючого для плідної праці;

відповідність рівнів електромагнітного випромінювання і магнітних полів ГОСТ 12.1.006 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю»;

відповідність рівня ультрафіолетового випромінювання допустимим нормам СН №4557-88 «Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях».

На кожну ЕОМ надані сертифікати якості від виробників, задовольняючі вимоги державних стандартів.

Організація робочого місця користувача ЕОМ в організації забезпечує відповідність всіх елементів робочого місця і їх розташування ергономічним вимогам ГОСТу 12.2,032 «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования к характеру й особенностям трудовой деятельности». Площа, виділена для одного робочого місця з персональною ЕОМ складає не менше 6 м2, а об'єм - не менше 20м3 Природне світло падає переважно з лівого боку. При розташуванні робочих місць з персональним ЕОМ в організації виконані наступні вимоги:

  • - робочі місця з персональними ЕОМ розташовуються на відстані не менше 1м від стін з світловими отворами;
  • - відстань між бічними поверхнями відеотерміналів не менше 1,5 м;
  • - відстань між тильною поверхнею одного відеотерміналу і екраном

іншого більше за 2,5 м;

- прохід між рядами робочих місць повинен бути не менше 1м.

Оскільки для працівників бухгалтерії користування персональною ЕОМ є основним видом діяльності, то вказане устаткування на основному робочому місці розташовується з лівого боку [35].

Відзначимо також параметри мікроклімату, які переважають в відділі Екологічної інспекції. Отже, температура повітря в холодну пору року складає 21-23°С, в теплу - 22-24°С; відносна вогкість повітря 40-60%; швидкість руху повітря 0,1 м/с; вміст озону в повітрі робочої зони не перевищує 0,1 мг/м3.; вміст оксиду азоту - 5мг/м3.; вміст пилу - 4 мг/м3., що відповідає нормам ГОСТу 12.1-005-88 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».

Режим праці і відпочинку працівників бухгалтерії, що працюють з ЕОМ, визначається відповідно до ГСанПіН 3.3.2-007-98.

Згідно вимоги Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року №45 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 під № 136/345, і ГСанГОН 3.3.2-007-98., всі працівники Екологічної інспекції в Луганській області, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням, наладкою і ремонтом ЕОМ, підлягають обов'язковому медичному огляду -- попередньому під час оформлення на роботу і періодичному протягом трудової діяльності - в порядку, з періодичністю і медичними протипоказаннями зазначеними в даному Положенні.

З вище зазначеного можна зробити висновок, що установлене робоче місце відділу в організації Екологічної інспекції в Харківській області організована належним чином згідно ДНАОП 0.00-11.31-94 «Правила охраны труда при эксплуатации ЭВМ».

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее