РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Оцінка стану річки Сіверський Донець за показниками біогенного насичення

Наші дослідження показали, що восени 2014 р. та навесні 2015 року параметри деяких показників перевищували ГДК. Крім того, нами було проведено порівняння середніх значень досліджуваних показників в світлі сезонних відмінностей (табл. 4.1.). Зокрема, як восени 2014 року, так і на весні 2015 року параметри зважених часток р. Сіверський Донець перевищують ГДК. Порівняння параметрів цього показника між сезонами не виявило достовірних відмінностей (табл. 4.1., рис. 4.1.)

Таблиця 4.1. Значення гідрохімічних показників р. Сіверський Донець

Показник

Осінь 2014 р

ГДКр.г

Перевищення ГДК

Весна 2015 р.

Перевищення

ГДК

Фосфат, мг/л

0,75

2,15

?

0,75

?

рН мг/екв/л

7,65±0.3

5-8,5

?

7,85±0,27

?

БСК5 мг/л

<3

3

?

<3

?

Зважені частки, мг/л

8,9±0,7

0,25

33,2

12±1,1

35,6

Прозорість,°

28±3,24

35

?

30±4,6

?

Азот амонійний, мг/л

0,34±0,54

0,5±1

?

0,27±0,5

?

О2 розчинний, мг/л

8,67±2,01

<6

?

8±1,9

?

Жорсткість, мг екв/л

10,4±0,87

7,0

1,48

11,3±1,1

1,61

Кольоровість,°

28±5

20

1,25

27±6

1,25

При перевищенні показників фосфатів у воді відбувається евтрофікація водоймищ, що негативно впливає на флору та фауну. В результаті процес евтрофікації знищує більшу частину видів флори і фауни водоймища, практично повністю руйнуючи або дуже сильно трансформуючи його екосистеми, і сильно погіршує санітарно-гігієнічні якості води, аж до її повної непридатності для купання та питного водопостачання.

Зміст фосфатів у воді р. Сіверський Донець

Рис. 4.1. Зміст фосфатів у воді р. Сіверський Донець

Отже, за значенням фосфатів води р. Сіверський Донець відповідають встановленим нормативам.

Для більшості мешканців водних екосистем оптимальне значення рН не повинне значно відхилятися в бік кислотності чи лужності. Значення рН водойми залежить від багатьох факторів, насамперед від вмісту у воді органічних речовин, тобто від того, водойма евтрофічна чи оліготрофічна. Окиснення органічних речовин редуцентами супроводжується виділенням у воду вуглекислого газу, який підвищує кислотність води, а отже, знижує рН.

Параметри водневого показника вод р. Сіверський Донець

Рис. 4.2. Параметри водневого показника вод р. Сіверський Донець

Таблиця 4.2 Класифікація поверхневих вод в залежності від рН

Сильно кислі води

рН<3

Результат гідролізу солей важких металів (шахтні і рудні води)

Кислі води

рН = 3 - 5

Надходження у воду вугільної кислоти, фульвокислот та інших органічних кислот у результаті розкладання органічних речовин

Слабокислі води

рН= 5 - 6,5

Присутність гумусових кислот у грунті і болотних водах (води лісової зони)

Нейтральні води

рН = 6,5 - 7,5

Наявність у водах Са(НСО3)2, Мg(НС03)2

Слаболужні води

рН = 7,5 - 8,5

Наявність у водах Са(НСО3)2, Мg(НС03)2

Лужні води

рН = 8,5 - 9,5

Присутність N2СО3 або МаНСО3

Сильно лужні води

рН > 9,5

-

Якщо рН досліджуваної водойми менше ніж 7 або більше за 8,5 і ніяких природних причин цього явища не встановлено, то джерело забруднення водойми буде штучного походження. До промислових підприємств, що найсильніше впливають на рН водних джерел, належать хімічні заводи, заводи штучних добрив, деревообробні й паперові комбінати, молочні комбінати й металургійні підприємства. рН водних джерел значною мірою знижують кислотні дощі, головною причиною яких теплові електростанції і металургійні комбінат. Наші дослідження показали, що вода р. Сіверський Донець за показником рН не перевищує нормативи ГДК. Достовірних сезонних змін за цим показником не встановлено (табл. 4.1, табл. 4.3, рис. 4.2.).

Показник БСК - кількість кисню в мг/л, яка йде на окислення сумішей води при протіканні в ній біохімічних процесів. Розход кисню в зразку води в період зберігання проби і являється біохімічним споживанням кисню: БСК5, БСК20 або БСК100. На практиці користуються п'ятидобовий БСК5 (інтенсивність біохімічних процесів найбільша в перші 5 діб). Біохімічне споживання кисню у чистих водах невелике. Проведене дослідження р. Сіверський Донець за показником БСК5, не виявило відхилень від нормативів. ГДК р.г. Значних сезонних коливань цього показника також не виявлено (табл. 4.1., рис. 4.3.).

Коефіцієнт БСК у водах р. Сіверський Донець

Рис. 4.3. Коефіцієнт БСК5 у водах р. Сіверський Донець

Зважені тверді речовини є забрудненням, негативні наслідки якого пов'язані із зміною обсягів надходження зважених речовин у водні об'єкти в результаті господарської діяльності. Зважені речовини поступають у водні об'єкти з територій країн басейну і виносяться з річковим стоком в гирлову частину річки, їх накопичення в гирловій частині річки наводить до формування вогнищ можливого забруднення прибережного шельфу.

Аналіз проведених досліджень р. Сіверський Донець виявив значне перевищення значееня зважених часток нормативи ГДК р.г. Крім того, навесні 2015 року значення зважених часток виявились вищими проти осені та досягли 8,9±1,1 мг/л (табл. 4.1., рис. 4.4.). Одержані результати свідчать, про надходження до річки талих вод та речовин з прилеглих територій.

Зміст зважених часток у водах р. Сіверський Донець

Рис. 4.4. Зміст зважених часток у водах р. Сіверський Донець

Прозорість поверхневих вод обумовлена їх кольором і каламутністю, тобто вмістом в них різних забарвлених і зважених органічних і мінеральних речовин. Послаблення в каламутній воді інтенсивності світла з глибиною наводить до більшого поглинання сонячної енергії поблизу поверхні. Поява теплішої води в поверхні зменшує перенесення кисню з повітря у воду, знижує щільність води, стабілізує стратифікацію. Зменшення потоку світла також знижує ефективність фотосинтезу і біологічну продуктивність водоймища. Визначення прозорості води - обов'язковий компонент програм спостережень за станом водних об'єктів. Збільшення кількості грубодисперсних домішок і каламутності характерний для забруднених і евтрофних (низовинних стоячих, таких, що знаходяться в першій стадії заболочування) водойм. Наші дослідження не виявили перевищення параметрів прозорості нормативів ГДК р.г..

Коефіцієнт прозорості води р. Сіверський Донець

Рис. 4.5. Коефіцієнт прозорості води р. Сіверський Донець

У поверхневих водах азот амонійний може перебувати у вигляді вільних молекул. В загальному азоті природних вод прийнято виділяти органічну і мінеральну форму. Основними джерелами надходження азоту є процесі, які відбуваються всередині водойми, газообмін з атмосферою, атмосферні опади та антропогенне забруднення. Різні форми азоту в процесі його коло обміну можуть трансформуватися, переходячи з однієї форми в іншу. Азот належить до найважливіших лімітуючих біогенних елементів. Високий вміст азоту у воді прискорює процеси евтрофікації водойм, тобто бурхливий розвиток мікроскопічних водоростей, «цвітіння» водойм, загибель риб та інших водних організмів, тобто кардинально порушує стан водних екосистем. Виявлене нами незначне перевищення вмісту азоту амонійного нормативів ГДК можуть свідчити про наявність процесів біогенного насичення річки Сіверський Донець (табл. 4.1., рис. 4.6.).

Зміст азоту амонійного у водах р. Сіверський Донець

Рис. 4.6. Зміст азоту амонійного у водах р. Сіверський Донець

Концентрація кисню у воді залежить від температури і забруднення води. Максимально можлива концентрація кисню у воді при розчину у ній повітря при температурі 0°С- 14,56 мг/л. Наявність у воді аміаку, заліза, нітритів, легко окиснюваних органічних речовин, порушує рівновагу, понижує його концентрацію у воді. Восени 2014 року і на весні 2015 року параметри розчиненого кисню у р. Сіверський Донець перевищували ГДК. Порівняння параметрів цього показника між сезонами не виявило достовірних відмінностей (табл. 4.1., рис. 4.7.).

Зміст розчиненого кисню у водах р. Сіверський Донець

Рис. 4.7. Зміст розчиненого кисню у водах р. Сіверський Донець

Жорсткість води - властивість, яку пов'язують з розчиненими в ній з'єднаннями магнію і кальцію, тобто наявністю у воді катіонів цих елементів (при підвищенні температури солі цих металів випадають в осад і утворюють вельми міцні відкладення). Жорсткість води багато в чому визначає придатність води для використання як в промислових, так і в побутових цілях. Прийнятність жорсткості води для питних потреб залежить від конкретних місцевих умов. Жорстка вода має гіркуватий смак і негативно впливає на органи травлення, органолептичні властивості води відповідають низькому рівню [26]. Аналіз дослідження показника загальної жорсткості показав, що вода р. Сіверський Донець за весь контрольований період не відповідає нормативам ГДК (табл. 4.1., рис. 4.8.).

Показник жорсткості води р. Сіверський Донець

Рис. 4.8. Показник жорсткості води р. Сіверський Донець

Забарвлення поверхневих вод обумовлена головним чином присутністю гумусових речовин і сполук тривалентного заліза. Кількість цих речовин залежить від геологічних умов, водоносних горизонтів, характеру ґрунтів, наявності болот і торфовищ в басейні ріки. Стічні води деяких підприємств також можуть створювати досить інтенсивне забарвлення води. Результати дослідження кольоровості води р. Сіверський Донець показали її не відповідність нормативам ГДК (табл. 4.1., рис. 4.9)

Коефіцієнт забарвлення води р. Сіверський Донець

Рис. 4.9. Коефіцієнт забарвлення води р. Сіверський Донець

Також ми можемо порівняти наші дослідження з показниками за минулорічні періоди що досліджувались у Луганській області у період з 2013-2014 рр.

Таблиця 4.3 Параметри гідрохімічних значень вод р. Сіверський Донець за 2013-14 р.

Показник

Осінь 2013 р

ГДКр.г

Перевищення

ГДК

Весна 2014 р.

Перевищення ГДК

Сухий залишок мг/л

1126,4±15,2

1000

1,12

1139,9±14,2

1,14

рН мг/екв/л

8,2±0.3

5-8,5

?

8,0±0,27

?

БСК5 мг/л

2,91±1,1

3

?

2,34±0,97

?

Зважені частки, мг/л

17,34±2,2

0,25

69,36

46,8±4,9***

187,2

Прозорість,°

21,7±4,24

35

?

33,2±5,6*

?

Азот амонійний, мг/л

0,62±0,54

0,5

1,24

0,69±0,5

1,38

О2 розчинний, мг/л

9,2±2,01

<6

?

8,7±1,9

?

Жорсткість, мг екв/л

10,4±0,87

7,0

1,48

11,3±1,1

1,61

Кольоровість,°

42,1±6,17

20

2,1

44,9±7,6

2,2

Примітка: різниця між показниками достовірна - *р<0,05, ***р<0,001.

Отже ми можемо бачити що такі показники як зважені частки (17,34/46,8 мг/л), азот амонійний (0,62 мг/л), та кольоровість (42,1/44,9) значно перевищуюсь показники за період 2014-2015 рр. по Харківській області. Це є слідством достатньо сильного розвитку важкої промисловості яка розташована на території Луганської області. За такими показниками як жорсткість (10,4/11,3 мг екв/л) встановлена схожість між цими областями.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >