Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Информатика arrow Структура інформаційної технології

Структура інформаційної технології

ІТ - це цілісна система, яка функціонує в єдиному інформаційному просторі завдяки узгодженій роботі всіх її компонент. Реалізація системи та її розгортання у часі забезпечує динаміку розвитку інформаційної технології, її модифікацію, реструктуризацію, приєднання нових компонентів системи та модернізацію. ІТ складається із взаємопов'язаних компонентів, що об'єднані в три групи: базові технології, специфічні технології ПрО та база знань ПрО.

ПрО відображає в базі даних сукупність об'єктів реального світу з їх зв'язками, що належать до певної сфери знань і становлять практичну цінність для користувачів. Предметна область існує незалежно як від створювача ІС, так і від самої ІС.

Модель ПрО - це певна система, що імітує структуру та функціонування досліджуваної предметної області та відповідає основній вимозі - бути адекватною цій області. Цінність подібних моделей, наприклад еталонних, полягає у тому, що вони достовірно передають специфіку предметної області, тоді як шаблонна модель представляє рішення задачі у визначеному контексті, однак допускає застосування в інших контекстах.

Базові технології - сукупність апаратних засобів автоматизації, системного і прикладного програмного забезпечення (ПЗ), що реалізують підсистеми зберігання та оброблення інформації.

База знань (БЗ) - це формальне подання цілісної, несуперечливої сукупності суджень, що відображають знання ПрО (детально БЗ розглянуто у главі 2). БЗ містить як базу даних, так і інтерфейс користувача. Основною формою організації інформації на машинних носіях є база даних.

База даних (БД) - це іменована сукупність структурованих даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень при такій мінімальній надлишковості, яка дозволяє використовувати її для одного чи декількох застосувань у певній ПрО.

Структуру ІТ можна подати у вигляді такої схеми (рис. 1.):

Структура інформаційної технології

Рис. 1. Структура інформаційної технології

Усі операції з даними БД виконує система управління базою даних (СУБД) - комплекс програмних засобів загального або спеціального призначення, необхідний для створення БД, підтримання її в актуальному стані і забезпечення користувачам доступу до даних. СУБД виконує важливі функції зберігання, обробки структурованих даних та їх модифікації згідно із запитами. Крім того, вони надають користувачам інтерфейс для роботи з БД.

Основні функції СУБД:

 • o визначення БД;
 • o організація збереження даних;
 • o забезпечення доступу користувачів до БД;
 • o захист цілісності БД;
 • o підтримання технологічного процесу функціонування БД.

Як правило, БД є інтегрованим поданням даних багатоцільового використання, що забезпечують вирішення наборів взаємопов'язаних завдань. БД може бути централізованою (зберігатися на одному комп'ютері) або розподіленою в мережі (зберігатися на кількох комп'ютерах). Найбільшого застосування набули такі СУБД: o масштабу великих підприємств (корпоративні БД): Oracle, Informix, SQL-Server, DB2 тощо;

 • o масштабу функціональних підсистем, комплексів задач, створення проміжного рівня обробки даних у великих ІС: Access,' dBase, Paradox, FoxPro, Clipper тощо;
 • o окремих задач ІС.

За допомогою моделі даних (реляційної, ієрархічної або мережевої) можуть бути представлені будь-які об'єкти ПрО та зв'язки між ними.

БД - це динамічна інформаційна модель конкретної ПрО. Використання БД забезпечує:

 • o незалежність даних та програм;
 • o підтримку відношень між даними;
 • o сумісність компонентів БД та можливість їх подальшого розвитку;
 • o цілісність даних, компактність їх зберігання;
 • o несуперечність, відновлення та захист даних.

До системних та інструментальних засобів належать апаратні засоби (комп'ютери, принтери, копіювальні пристрої, телефонна техніка, комунікаційні засоби - мейнфрейми, маршрутизатори, концентратори), системне ПЗ (операційні системи, СУБД тощо), прикладне ПЗ (мови програмування, технології програмування, мови специфікацій тощо).

В основі організації БД лежить модель даних, яка дає можливість подати множинність даних й описати взаємозв'язки між ними: "один до одного", "один до багатьох", "багато до багатьох".

Взаємозв'язки між даними мають відображатися у БД, для чого слугує модель даних, що визначає правила, за якими ці дані структуруються. Новітніми структурами є об'єктно орієнтовані і мультимедійні БД. Найбільш поширені такі моделі даних: ієрархічні, мережеві та реляційні.

Ієрархічна модель базується на основі принципу підпорядкованості між елементами даних у вигляді дерева, де на найвищому рівні ієрархії знаходиться один кореневий вузол. У цій моделі реалізовані взаємозв'язки типу "один до одного" та "один до багатьох". Кожний вузол може мати кілька екземплярів конкретних значень елементів даних.

Мережева модель - це орієнтований граф із іменованими вершинами та дугами. Вершини графа - це записи, що становлять сукупності логічно пов'язаних елементів або агрегатів даних. Для кожного типу запису може бути кілька екземплярів конкретних значень його інформаційних елементів.

Реляційна модель - набір двомірних таблиць, рядки якої - це записи, а стовпчики - елементи даних. Усі таблиці і стовпчики таблиць мають власні імена. Ця модель даних на відміну від ієрархічної характеризується простою і наочністю БД. Крім того, основні принципи побудови реляційної БД теоретично обґрунтовано.

Мережеві та ієрархічні моделі зазвичай використовують для централізованого оброблення даних. Реляційні моделі придатні як для централізованого, так і для децентралізованого оброблення даних.

З появою персональних комп'ютерів ІКТ отримали новий імпульс для розвитку, все більше задовольняючи інформаційні потреби людей у професійній та побутовій діяльності. ІКТ реалізується в межах конкретних інформаційних систем.

Ступінь задоволення інформаційним технологіям (ІТ) - потребам підприємства і забезпечення інфраструкутри - визначається стандартом СОВІТ (Control Objectives for Information and related Technology). Процес його впровадження в діяльність організації складається з низки послідовних етапів: o визначення бізнес-цілей на основі концептуального ядра СОВІТ;

 • o вибір IT-процесів і механізмів управління з використанням високорівневих і детальних завдань управління;
 • o узгодження програми впровадження з бізнес-планом;
 • o оцінка наявних процедур і результатів впровадження механізмів управління за допомогою "Керівництва з аудиту"; o оцінка поточного статусу організації, ідентифікація критичних дій і вимірювання продуктивності в досягненні мети організації за допомогою "Керівництва з менеджменту";
 • o "Принципи управління" - книга стандарту СОВІТ, що описує управління IT, - одна з останніх розробок Інституту управління IT (IT Governance Institute, ITGI).

Управління IT - складова успіху в управлінні підприємством, що гарантує раціональне й ефективне вдосконалення всіх взаємопов'язаних процесів підприємства. Управління IT надає основу, що пов'язує ІТ-процеси, інформаційні ресурси, інформацію зі стратегією і цілями організації, дає змогу максимально ефективно використовувати інформацію, підвищуючи капіталізацію й одержуючи конкурентоспроможні переваги.

Для отримання відповідей на питання тактики і стратегії розвитку підприємства у керівництві "Принципи управління" СОВІТ включені моделі зрілості, критичні чинники успіху, ключові індикатори цілі і ключові показники результату.

Взявши за основу шкалу моделей зрілості, розроблену для кожного з ІТ-процесів СОВІТ, керівник може з'ясувати такі моменти:

 • o поточний статус організації - оцінити, на якій стадії організація знаходиться сьогодні;
 • o поточний статус кращої практики в цій галузі - порівняти свою організацію з кращою організацією в цій галузі;
 • o поточний статус міжнародних стандартів - провести додаткове порівняння поточного статусу організації з "кращою практикою" або міжнародними стандартами;
 • o статус організації після удосконалення (реалізація стратегії організації) - оцінити стратегію організації, яких результатів організація хоче досягти.

Інформаційні технології, інтегровані в бізнес-процеси, повністю їх автоматизують, надаючи можливість ефективно управляти підприємством. При цьому керівнику необхідно подбати про стратегію розвитку інформаційних технологій на підприємстві.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее