Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Литература arrow Актуальність розвитку навичок англомовного академічного письма в процесі написання есе студентами немовних вишів

Актуальність розвитку навичок англомовного академічного письма в процесі написання есе студентами немовних вишів


АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ НАВИЧОК АНГЛОМОВНОГО АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА В ПРОЦЕСІ НАПИСАННЯ ЕСЕ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ ВНЗ

У статті наголошується на значенні розвитку навичок англомовного письма як важливого фактору розвитку культури і освіти, надійного способу міжкультурної взаємодії людей, самовираження особистості, інтелектуального збагачення тощо. У статті подаються практичні рекомендації щодо навчання студентів ВНЗ навичок продукування англомовного академічного письма на прикладі складання есе. Оскільки, метою навчання іноземної мови є формування належного рівня комунікативної компетенції студентів, то в нашій статті увага буде приділятися саме одному із різновидів цієї компетенції, а саме писемному мовленню. Здійснено аналіз останніх джерел та публікацій досліджуваної теми.

У відповідності до Національної доктрини розвитку освіти в Україні система безперервної мовної освіти має забезпечити можливість практичного володіння хоча б однією іноземною мовою. Принцип європейськості передбачає бездоганне знання рідної мови, а ще вільне мовленнєве та мисленнєве переключення з рідної мови на іноземну і навпаки. Адже мовна обмеженість будь- якого спеціаліста не дозволяє йому повністю реалізувати себе. В умовах нової освітньої парадигми підготовка студента нового типу стає найважливішою умовою відродження не тільки освіти, але і всієї вітчизняної культури, її інтеграція в загальнолюдське та європейське співтовариство. Саме в таких умовах сучасний випускник не тільки набуває навички професійного англомовного мовлення, але й може правильно побудувати стратегію своєї кар'єри і керувати власним професійним розвитком.

Загальні проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів досліджували багато науковців. На жаль, проблема розвитку чи формування пізнавальної діяльності у студентів університетів розроблена, на нашу думку, недостатньо. Чітке визначення пізнавальної діяльності дає Г.І. Щукіна (пер. з рос. наш. - Т.Т.): Оце особистісне утворення, що виражає інтелектуальний відгук на процес пізнання, живу участь, розумово-емоційну чутливість у пізнавальному процесі. Вона характеризується: пошуковою спрямованістю у навчанні; пізнавальним інтересом, прагненням задовольнити його за допомогою різних джерел як у навчанні, так і в позанавчальній діяльності; емоційним піднесенням, благополуччям перебігу діяльності [5, с. 94].

Актуальність дослідження пов'язана із активізацією наукової діяльності студентів. Велика увага зараз приділяється написанню наукових робіт для академічних цілей англійською мовою. Одним із поширених видів робіт серед студентів є навчальні есе.

Наше дослідження було спрямоване на покращення студентами знань, щодо сучасних вимог для написання есе. Завдяки цьому, ми також мали можливість проаналізувати здобуті навички із синтаксису, граматики англійської мови, пунктуації та виявити помилки у есе студентів та їх можливі причини, а також оцінити переваги та можливі недоліки у навчальній програмі. У цьому полягає актуальність дослідження.

Ефективність методики, що пропонується, була перевірена кафедрою іноземних мов фінансово- економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана» в навчанні студентів II курсу. Об'єктами нашого аналізу стали тридцять п'ять навчальних есе студентів.

Метою нашої статті є продемонструвати практичні поради для написання есе тому, що писемні навички є одним з найважливіших показників загального культурного рівня людини.

Серед усього розмаїття аспектів навчання одним із найважливіших напрямків роботи з іноземної мови, на нашу думку, є розвиток навичок саме письма тому, що письмо як один з видів мовленнєвої діяльності передбачає написання робіт різного характеру. У ході письма ми формуємо навички з орфографії, пунктуації. Усі ці види мовленнєвої діяльності рівноцінні та важливі.

У відповідності з програмними вимогами [2] випускник немовного вищого навчального закладу освіти повинен мати рівень володіння іншомовним писемним мовленням В1 - В2, який відповідно до вимог Загальноєвропейських Рекомендацій [3] передбачає сформованість у випускників умінь писати чіткі послідовні тексти різних жанрів і стилів (листи, доповіді, статті, резюме тощо), викладаючи проблему за допомогою ефективної логічної структури.

Виклад основного матеріалу дослідження... Процес навчання різних видів мовленнєвої діяльності у ВНЗ поділяється на такі етапи: початковий, основний і просунутий (О.Б. Тарнопольський) [4]. У межах цієї статті ми зосередимо увагу лише на основному етапі, на якому у студентів формується рівень володіння іншомовним спілкуванням В2. Метою цього етапу є розвиток таких навичок:

писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, які пов'язані з особистою та професійною сферами (наприклад, заяву, лист, есе);

писати у стандартному форматі деталізовані завдання і звіти, які пов'язані зі спеціальністю;

точно фіксувати повідомлення по телефону;

писати резюме, супроводжувальні листи, sms-повідомлення, мемо, оголошення, електронні листи;

заповнювати бланки для професійних цілей;

поєднувати висловлювання у чіткий, логічно-об'єднаний дискурс при користуванні базовими засобами зв'язку.

Досить ефективним, і одним з важливих засобів розвитку культури професійного спілкування, що активізує студентський потенціал, методом контролю й перевірки знань більш високого порядку (за схемою: аналіз, синтез, творче застосування знань і оцінка) є есе.

Протягом останнього часу вчителям/викладачам, учням/студентам усе частіше доводиться чути про есе як про жанр студентських творчих робіт: учасникам різноманітних студентських конкурсів нині пропонують написати есе на задану тему. На відміну від реферату, який адресується будь-якому читачеві, есе - це ближче до репліки, що адресується підготовленому читачеві. Тобто людині, яка вже має уяву, про що йде мова. Власне, така «адресність» дозволяє автору есе зосередити увагу на розкритті нового змісту, а не нагромаджувати різними службовими деталями викладення матеріалу в письмовому форматі.

Тому, головна місія та мета есе - це самостійне бачення студентом проблеми, питання, теми на підставі опрацьованого матеріалу та аргументів, у відповідності до обраного підходу, стилю тощо.

Варто відмітити, що за шкільною програмою писати есе не вчать, саме тому цей вид роботи може викликати в учнів/студентів певні труднощі при складанні ЗНО та при вступі у ВНЗ. У програмі середньої загальноосвітньої школи передбачено тільки ознайомлення з есе як жанром літератури.

Есе за кордоном має ширше призначення, ніж твір, який пишуть учні вітчизняних шкіл. У середніх і вищих навчальних закладах США і країн Європи учні/студенти пишуть есе, щоб виявити розуміння теми та майстерність висловлення думки. Скажімо, обов'язковою вимогою при вступі до навчального закладу (коледжу, університету) є написання есе. Воно несе усебічну інформацію про абітурієнта: ознайомлює з автобіографічними даними, розкриває мотивацію до навчання, стає індикатором того, як випускник школи мислить і як уміє послідовно й логічно викласти свої думки. Звертаючись із проханням про кредит на навчання, абітурієнт обов'язково має у формі есе обґрунтувати своє прохання, сформулювати бачення свого розвитку й можливості реалізувати свій потенціал. Навіть претендент на робоче місце має надіслати потенційному працедавцеві есе.

У зарубіжній і вітчизняній практиці розрізняють два різновиди есе: літературне й академічне. Першим, хто започаткував жанр есе в літературі, був француз Мішель де Монтень (1533-1592). Він написав твір, який охарактеризував як спробу упорядкувати свої думки в письмовій формі [6] Саме слово есе походить від французького essayer, що означає «спробувати», «спроба». Схоже значення цього слова й в англійській мові, воно перекладається як «суд» або «спроба». Якщо літературне есе визначають як «невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми» [1], то академічне есе загалом перевіряє здатність учня/студента упорядкувати в логічній послідовності власні думки і призначене для перевірки інтелектуальних здібностей.

В нашому дослідженні зупинимось саме на написанні академічного есе, де студент має продемонструвати добре розвинене критичне мислення й вичерпно розкрити своє розуміння проблеми. Для успішного есе дуже важливими є зосередженість на проблемі й послідовний розвиток думки. Студент повинен правильно добирати доведення й приклади. Академічному есе, як і літературному, притаманний яскраво виражений індивідуальний авторський стиль, багатство словникового запасу.

Існує дві класифікації академічного есе:

за кількістю слів;

за формою і стилем.

За кількістю слів есе поділяють на стислі (від 200 до 1000 слів) і розгорнуті (2-5 тисяч слів).

За формою і стилем есе поділяють на:

причини й наслідку (Cause and effect)

класифікацій і розподілу (Classification and division)

порівняння за схожістю/відмінністю (Compare and contrast)

діалектне (Dialectic)

ілюстративне (Exemplification)

історичне (тези) (History (thesis)

критичне (Critical)

розповідь (Narrative)

опис (Descriptive)

Якщо, стисле есе на запропоновану тему студенти пишуть в аудиторії протягом заздалегідь установленого обмеженого часу (від 30 хв. до кількох годин), то розгорнуте есе, ми запропонували нашим студентам виконати вдома. Після опрацювання наукової літератури на задану тему, студенти повинні написати есе, у якому мають проаналізувати і узагальнити результати свого дослідження відповідно до наукових джерел.

Відповідно виникає запитання: а як студентові визначити, який вид (за якою формою, стилем) есе йому треба писати? Запевняємо вас, що польському чи англійському студентові його теж не конкретизують. Але, якщо студенту тему есе пропонує викладач, то в ній можуть бути ключові слова, на які необхідно орієнтуватися. Часто теми есе пропонують без додаткових вказівок, і тоді студент сам обирає, як він її розкриватиме.

На наших практичних заняттях, ми ознайомили студентів зі структурою есе, стандартними фразами і зворотами для формулювання головної тези есе англійською мовою, словами-зв'язками для наведення аргументів і підведення підсумків, за допомогою яких студент не буде відволікатися, і зможе вибудувати логічну чітку структуру есе, якає обов'язковою для такого офіційного документа як есе.

Як вже говорилося раніше, не існує єдиного формату для написання есе, за основу ми взяли формат MLA [7].Для того, щоб допомогти студентам зосередитися на темі, а не турбуватися про формат есе, викладачами нашої кафедри були прийняті єдині правила, які мають бути дотримані усіма студентами при написанні есе. Це стосується титульної сторінки, шрифту, міжрядкового інтервалу, нумерації сторінок, бібліографії, цитат. Також, важливим є те, щоб викладач в присутності студента зазначив день реєстрації роботи (на титульній сторінці) та повідомив день очікування оцінки.

Рекомендований формат есе Титульна сторінка

Всі есе повинні мати точну назву. Для розгорнутих есе, назва повинна бути набрана великими літерами на титульній сторінці. Далі йде ПІП студента, курс, назва факультету, дата реєстрації роботи, оцінка, ПІП викладача. На титульній сторінці не має бути номеру сторінки.

При написанні більш стислих есе, студенти можуть утриматися від титульної сторінки. Просто написати назву над текстом свого есе, потім ПІП та дату реєстрації есе.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Тема: «

».

Виконав: студент(ка) -го курсу

Назва факультету

Реєстрація роботи

Оцінка

Викладач

Київ

200 -200 навчальний рік

Шрифт, інтервал, поля і номера сторінок

Формат А4.

Шрифт 12, кегель TimesNew Roman з інтервалом 2,0.

Поля верхнє, ліве, праве, нижнє - 2,5 см.

Абзац 1 см.

Вирівнювання тексту по ширині.

Номер сторінки внизу справа.

Розмір есе

Стисле - має бути до двох сторінок в розрахунку приблизно 350 слів на сторінці.

Розгорнуте, наприклад, на 3000 слів, має складати приблизно вісім сторінок, але варто наголосити, що бібліографія не включається до підрахунку слів.

Примітка: тим, кому легше орієнтуватися не в кількості слів, а в кількості знаків, стане в нагоді така формула: одне англійське слово в середньому беруть за 6 знаків (включаючи пробіли), тобто есе обсягом 500 слів приблизно включає 3000 знаків з пробілами.

Використання літератури

Для того, щоб студент уникнув проблем при цитуванні, рекомендовано завжди подавати текст в лапках та формувати точне посилання на джерело, вказуючи номер сторінки. Приклад оформлення, цитата в тексті:

“...щорічно в Європі продається до 4000 тон...”. Після наведеної цитати проставляється номер примітки.

Тоді в частині есе Список використаної літератури, зазначені у примітках джерела оформлюються в алфавітному порядку.

Студенту не рекомендується посилатися на літературу, яку він не читав сам. Єдиним винятком з цього правила може бути випадок, якщо студент посилається на автора, який цитує іншого автора. Тоді в есе зазначається : “Як пише П... (1983, цит. за [1, с. 20]).”, а в загальному списку використаної літератури вказується джерело 1 - як у вищезазначених випадках.

Посилання на ілюстрації, невеликі таблиці, схеми тощозазначають порядковим номером ілюстрації, таблиці, схеми за текстом есе, наприклад, “мал. 2.” або “.на мал. 2 ми спостерігаємо...”. В повторному посиланні на ілюстрації, таблиці, схеми необхідно вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. таб. 2”.

Оцінювання

Percent

British letter scale

Polish scale

71-100%*

A+

5.5 *

65-70%

A

5.0

59-64%

B

4.5

53-58%

C

4.0

47-52%

D

3.5

40-46%

E

3.0

0-39%

F

2

a grade of A+ is to be given only for truly exceptional work, scores below 40 percent constitute a failing grade.

Рекомендований зразок завдання для написання есе:

Autumn Semester 2015-2016 KNEU University

Foreign Language Department, Faculty of Finance Coursework paper, first attempt

Module Title: Demand and Supply. Market Price. Module Leader: Stetsenko Olga, senior teacher

Programme: Level: B2

Write an essay outlining your suggestions. (around3000 words + graphs):

Use the Eurostat database to choose and download data on price dynamics of a 4-digit COICOP category of good over the period 2010-2015 and Eurozone aggregate[9].

Using microeconomic textbooks, economic papers, reports, articles in press, etc. identify determinants of demand and supply (along with their direction of influence). Present some a priori information on demand and supply elasticity, if available.

Present and analyze your data. Identify trends and/or turning points. You can refer to more detailed data (i.e. by country) if this helps to explain price dynamics better.

Discuss demand and supply developments and their role in driving price dynamics of your chosen good. Pay attention to regulations that may have influenced price dynamics.

In summary, state briefly which demand, supply and regulatory determinants were strongest in driving prices of your good?

The module leader must approve your choice!

Please send the module leader an e-mail with:

Title of your paper

At least two references (books or articles). You may not use Wikipedia as a reference.

Once you got confirmation of your topic, you may start writing your paper.

Deadline for completing and submitting the paper: December 15th 2015. We will not accept any paper sent after this date.

You may get:

up to 2 points for correct data handling and presentation

up to 4 points for a correct discussion on demand and supply determinants and elasticity (point 2) up to 3 points for a correct and insightful analysis of the data (point 3)

up to 6 for correctly identifying and supporting arguments on demand and supply developments and their role in driving price dynamics of the chosen good (point 4)

up to 3 points for conclusions in line with the way of reasoning (point 5) up to 2 for a correct layout

MINUS 1 point for each 100 words above or below the limit.

According to CU standards the best work should not receive more than 75% (i.e. 15 % of the total mark from the whole module).

Editorial guidelines:

Your work must be fully referenced by the inclusion of in text citations and all references must be correctly displayed in a list of references at the end of your essay, for example:

RAJIV, L., RAM, R., (1997) Supermarket Competition: The Case of Every Day Low Pricing. Marketing Science, Vol. 16, No. 1 (1997), pp. 60-80. Available from: http://www.jstor.org/stable/184130 [Accessed: 30/10/2014]

Your attention is drawn to the regulations regarding plagiarism. If you plagiarize any other person's work, you will, as a minimum, be awarded a zero mark and other disciplinary action may be taken against you.

Your essay must be word-processed, and presented in at least 12 fonts and in double line spacing.

You must put the title of the essay on your first page and attach the `Essay Assessment Profile' along with the university coursework coversheet.

Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOPExpenditure according [8] to purpose (individual consumption)

В нашому дослідженні тема есе була запропонована викладачем у вигляді проблемного питання, що має спонукати студентів до міркування, а не тільки до логічної побудови відповіді з окремих понять і визначень. Наприклад, по темі навчального курсу «The Interaction of Demand and Supply. Their Influence on the Market Prices» завдання для есе було сформульовано у наступний спосіб: «European fishand sea foodmarket. Trend sand factors in fluencing themarket dynamics». Студенти самостійно обирають будь-які дві країни-члени ЄС та аналізують тенденції і фактори, які впливають на динаміку цін на ринку риби та морепродуктів.

Щоб результатинашого експерименту перевершили наші очікування, нами були запропоновані запитання для полегшення написання роботи. Без цього писати академічне есе було б проблематично, а це має допомогти студенту структурувати свої думки та зосередитися. Запропоновані нижче нами запитання - це основа, ключова думка, яку потрібно розвинути і більш детально описати. На цьому етапі, нашим завданням є правильно сформулювати питання, на які студент збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження тому , що викладач буде оцінювати не розмір роботи, а її зміст.

Приклад запитань, щодо висвітлення, аналізу та висновків по запропонованій темі есе:

What would cause a change in the market demand forfish and seafood?

What is oligopoly? And how do oligopolists compete?

How does geographical monopoly influence to determining the market price?

What will allow us to analyze how the interaction of buyers and sellers results in a price agreeable to all market participants?

What happens when something disturbs the equilibrium?

Which are three basic factors potentially involved in all pricing decisions?

What have to companies dowhen pricing a product?

What can companies do to respond to competitors' price cuts?

How do oligopolists compete?

What are two ways to maintain competitive markets?

What is the relationship between elasticity and revenues ?

What are the determinants of demand elasticity?

How do companies determine their total expenditures? Why is it very important?

Do you buy more of an item when the price goes down, or less of it when the price goes up?

How do people react to a change in the price of fish and seafood?

If the prices of fish and seafood drop, consumers will be better able and more willing to buy them? How does this situation reflect the Law of Demand?

How does the principle of diminishing marginal utility explain the price we pay for another unit of seafood?

What are the examples of substitutes? What happens with the demand for fish and seafood if the price of its substitute goes up? What happens with the demand for a product if the price of its substitute goes down?

Explain why markets need both adequate competition and adequate information.

Identify a situation in your countries that resulted in a negative externality. How would you advise to reduce these negative effects?

Make the graph showing the price of fish and seafood during 2010-2015.

Illustrates how a change in supply can cause a large change in fish and seafood prices?

Висновки

Згідно проведеного аналізу есе, нами було прослідковано ряд типових помилок, наприклад, пунктуаційних: пропуск коми спостерігався у таких вставних конструкціях при вживанні таких виразів: namely, aswellas, although, forexample (в середині речення), nonetheless, aswell. Дуже часто студенти пропускали коми після фраз, слів, що розпочинають речення. Пропущено кому після таких вступних виразів: accordingto.., afterall, also, forinstance, inthisway, toacertainextent, when., withoutdoubt, thatiswhy.

Ми вважаємо, одною із причин неправильного вживання того чи іншого знака пунктуації на письмі є те, що студенти часто підсвідомо керуються правилами українського правопису і, як наслідок, роблять помилки. Інша причина - це недостатні знання англійської пунктуації. Це говорить про те, що студентам і нам викладачам, потрібно більше уваги приділити на вивчення та закріплення правил англійської пунктуації.

Також, типовими помилками були: неправильний порядок слів у реченнях, узгодження часів, неправильне вживання прийменників, не всі студенти змогли розкрити тему, не дотримувалися правил побудови есе. При написанні есе висловлювання студентів не завжди були побудовані логічно та послідовно, деякі роботи складалися з набору окремих речень. Студенти мало використовували з'єднувальні елементи у тексті (сполучники сурядності, підрядності, а також дієслова-зв'язки). У незначної кількості студентів спостерігалась відсутність авторської позиції, що говорить про незнання чи ігнорування ними вимог до структури есе, тобто робота носить описовий характер. Ще однією розповсюдженою помилкою було виявлено однобічність погляду на ті чи інші соціальні явища, що свідчить про невміння виявляти і формулювати причинно-наслідкові зв'язки.

Завдяки проведеному нами дослідженню, було зроблено ряд висновків. Як крок до покращення, есе повинні належно відпрацьовуватись, що також включає детальний та уважний аналіз допущених помилок та відпрацювання цих помилок на практиці.

Отже, проблема навчання писемного мовлення набула особливої значущості за останні роки, оскільки фахівці, які володіють академічним мовленням у професійній сфері являються конкурентоспроможними не тільки на вітчизняному, а й на світовому ринках. Беззаперечним залишається той факт, що формування у студентів навичок та розвитку вмінь, необхідних для здійснення академічного письма, сприяє не тільки підвищенню кваліфікації майбутніх спеціалістів, а й виведення професійної освіти на значно вищий рівень.

Використана література

  • 1. Вікіпедія. Класифікація Щїр://ик^ікіресІіа.огд^ікі/Класифікація
  • 2. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : закон України від 01 лип. 2014 р. N 1556-VII. // Офіційний портал Верховної Ради України. - Режим доступу: - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
  • 3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва]. - К. : Ленвіт, 2003. - 273 с.
  • 4. Тарнопольський О.Б, Кожушко С.П. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / Олег Борисович Тарнопольський, Світлана Павлівна Кожушко. Вінниця : Нова книга, 2008. - С. 61-62.
  • 5. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процес се /Г.И. Щукина. - М. : Просвещение, 1979. - 160 с.
  • 6. EssayWMpeda http://en.wikipeCia.org/wiki/Essay
  • 7. http://homeworktips.about.com/oC/mlastyle/ig/Sample-MLA-Pages/outline.htm#step-heaCing
  • 8. http://gsars.org/wp-content/uploaCs/2015/12/GuiCelines-for-Int-Classifications-on-Agricultural-Statistics-web.pCf.-p.49-50.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее